Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7190 7dc3 500
Reposted bylittleblackpearl littleblackpearl
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viatedibea tedibea
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak.. przez chwilę mi się wydawało, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
4117 e1eb 500
Nikt tak naprawdę nie chce, byś była sobą. Chcą, byś była taka, jaka im się podobasz.
— "Malfetto. Mroczne Piękno"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
9920 9a8a 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7373 8adb
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
1492 2702
Reposted bykmj kmj
0146 8a55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrosandi brosandi
0338 2fa3 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianadelle nadelle
0256 fcb6
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl